Què són els KPI’s i com escollir-los en la teva estratègia

Estrella Sirius Comunicació

Els KPI's o indicadors de desenvolupament de negoci han de complir amb 4 característiques bàsiques: Aquests han de ser mesurables, realitzables, rellevants i temporals.

Si gestiones un negoci tradicional, si estàs iniciant un projecte web i començant aprendre algunes coses sobre el posicionament SEO o et vols dedicar a la gestió de xarxes socials, aquest article busca ajudar-te en identificar i escollir els KPI’s o indicadors més importants per als teus projectes.

KPI Negoci
Photo by Isaac Smith on Unsplash

Què son els KPI i en què consisteixen?

Un KPI (les sigles del anglès de Key Performance Indicator), també conegut com a indicador de desenvolupament de negoci, indicador de gestió o indicador de rendiment no és res més que una mètrica sobre l’evolució i el nivell de desenvolupament d’un procés concret. Aquests indicadors han de respondre a un seguit de característiques:

Característiques dels KPI

  • Mesurables: Evidentment, els indicadors han de ser mesurables. S’han de poder representar amb un número o un percentatge que ens indiqui quin valor pren aquest indicador. Per exemple, les visites a una pàgina web, o els leads que ha generat una campanya publicitària.
  • Realitzables: Aquests indicadors també s’han de poder aconseguir. No podem pretendre plantejar uns objectius lluny de les nostres possibilitats. S’ha de ser realista i fixar uns KPI que responguin a uns objectius que puguem assolir en un termini de temps determinat.
  • Rellevants: Tampoc té massa sentit identificar molts KPI’s ja que com a resultat només obtindríem un excés d’informació que no podrem gestionar. És millor determinar 4 o 5 indicadors que realment tinguin importància i que ens serveixin de guia per a obtenir els nostres objectius, que no pas multitud de KPI’s que ens desviaran del que és realment important.
  • Temporals: Aquests indicadors també s’han d’ajustar a uns terminis determinats. Tots s’han de relacionar amb una unitat de temps que serà la que ens ajudarà a veure i poder comparar l’evolució de cada un d’ells. Depenent de cada un, i del moment del projecte en què ens trobem, utilitzarem diferents escales de temps. Des de KPI’s diaris, setmanals, trimestrals o anuals.

Es tracta doncs d’uns indicadors que mesuren l’evolució d’un factor variable que te rellevància en un procés concret. Si parlem de la gestió de xarxes socials podríem identificar els nous seguidors, l’abast o la interacció en una publicació o els clics a un enllaç concret. En el cas de les campanyes d’email màrqueting podríem fer un seguiment de la taxa d’obertura, la taxa de rebot, etc…

A més a més, els KPI permeten analitzar la informació que ofereixen en funció de diferents factors. Per exemple, podem detectar a través de quins dispositius els usuaris es connecten a la nostra pàgina web, i a través d’aquests resultats, seleccionar el segment de públic a qui pot ser més interessant adreçar-nos.

Perquè serveixen els KPI?

Aquests indicadors reflexen d’una manera númerica i fàcilment comparable, informació útil i rellevant sobre el rendiment d’un procés del negoci, sigui una pàgina web, o les vendes d’un restaurant. La funció d’aquests indicadors serà la de facilitar la presa de decisions i la planificació d’una estratègia eficaç.

En el moment de crear una estratègia efectiva, sigui de negoci, de màrqueting o de qualsevol altre disciplina, és necessari marcar-se uns objectius i uns terminis per aconseguir-los. En aquest punt és on entren els KPI com la manera de quantificar i determinar l’evolució d’aquests objectius establerts.

Una de les parts més importants de treballar amb KPI, és saber com interpretar la informació que ens aporten. Coneixent en profunditat el significat de cada indicador podrem treure’n el màxim de profit i poder fer els canvis o moviments concrets per poder-los optimitzar.

En el cas dels projectes en línia, una auditoria de mitjans digitals és primordial per poder avaluar l’estat actual de qualsevol projecte. Un cop tinguem unes conclusions clares sobre en quin punt ens trobem, ens serà més fàcil marcar-nos els objectius i com a conseqüència, el valor que els indicadors han de prendre per ser realistes i útils.

A més a més, si la teva professió té a veure amb el màrqueting digital, normalment els clients et demanaran informes de resultats on hauràs d’implementar aquests indicadors de desenvolupament. De la mateixa manera que un negoci tradicional, també mesura l’evolució de l’empresa d’acord amb un seguit d’aspectes.

Així docs, la utilització d’aquests indicadors és bàsica per poder determinar, demostrar i quantificar l’evolució d’un projecte en el temps i poder considerar si les estratègies estan funcionant o no.

Per acabar sobre la funcionalitat d’aquests indicadors, la seva finalitat bàsica és la d’aconseguir generar un panell o un “dashboard” únicament amb els KPI que indiquin clarament la informació que necessitem amb la menor quantitat de dades possibles.

Perquè són tant importants els KPI?

Des del nostre punt de vista, els KPI són vitals per a qualsevol negoci, ja que aporten una imatge en el temps de la situació real d’aquest. Una imatge molt rellevant per aconseguir millorar la competitivitat i aconseguir els objectius previstos en l’estratègia.

I es que els KPI són la millor eina per avaluar què s’està fent bé i què no i a part de poder identificar punts de millorar, et permeten prendre decisions i planificar les accions futures amb uns objectius clars.

Tot i que els KPI s’han utilitzat durant tota la vida en els negocis tradicionals, és amb l’aparició del sector online que han pres major importància, ja que és un entorn que et permet quantificar de manera molt precisa tot tipus d’aspectes relatius al negoci, com el nombre de visites, els clients potencials, les conversions, etc…

Si ets una persona emprenedora i a més a més autodidacta, pots intentar identificar els teus pròpis indicadors i fer-hi seguiment, però si no disposes de temps o vols un cop de mà en la definició dels KPI, sempre pots recórrer als serveis de consultoria estratègica de Sirius Comunicació, on a part d’assessorar-te en quins d’aquests indicadors són els més importants, també t’ajudarem a optimitzar i automatitzar la seva recollida.

Com saber quins KPI escollir en funció de la meva estratègia?

Què són els KPI's i com escollir-los en la teva estratègia - Dades - KPI
Photo by Magnet.me on Unsplash

Seguint la lògica, una vegada sabem i entenem què són els KPIi quina és la seva utilitat, el següent pas serà saber escollir quins d’aquests indicadors s’adeqüen més als objectius proposats per la marca, ja que pel contrari la informació que n’obtinguem pot no ser fiable o dificultar l’anàlisi de vendes, visites, etc…

Si no tens clar quins són els KPI que has d’escollir per la tipologia del teu negoci, aquí tens unes petites recomanacions:

Què no és un KPI?

Primer de tot hem de tenir en compte que els KPi són mètriques, però no totes les mètriques són KPI.

Els KPI són les mètriques clau més importants per a determinar l’evolució de cada projecte concret, és a dir, aquests indicadors han d’estar fortament lligats als aspectes que volen mesurar i que tinguin rellevància per a l’acompliment dels objectius.

“Un KPI pot ser un indicador clau per un projecte, però no tenir gens de rellevància per un altre.”

Per això, si no tens clar com diferenciar entre les mètriques quines són rellevants i quines no per poder aconseguir l’èxit d’un projecte, una manera fàcil d’identificar-les és fixar-te en aquelles que fas servir al dia a dia del teu negoci, ja que aquest simple fet ja et demostra una certa importància. Ara bé, no sempre serà així i sempre caldrà aprofundir per determinar la idoneïtat de la seva utilització.

Per posar un exemple, si volem determinar la fidelització dels nostres clients només fixant-nos amb la durada mitjana d’una sessió a la nostra pàgina web, sense tenir en compte la taxa de rebot o les pàgines visitades en cada sessió, estaríem cometent un error per no ponderar el primer indicador.

Que visibilitzen els KPI?

Sempre tingues en ment que les dades que recollim han de treure a la llum unes pistes sobre com d’eficaçment s’està duent a terme l’estratègia plantejada i en si mateixa, les diferents accions que s’estan duent a terme per aconseguir els objectius proposats.

Així que existeixen multitud d’indicadors irrellevants i sense cap classe de relació directa amb l’èxit del projecte. Totes aquestes dades sense importància, evidentment, no seran considerades KPI.

Objectius i terminis (com elaborar el Pla de Màrqueting)

Dins del pla de màrqueting o un pla d’empresa, és més que necessari establir els KPI de seguiment dels objectius ja sigui a nivell econòmic-financer, productiu, logístic, o en el cas del medi online, també ens serviran per controlar els objectius de SEO o SEM.

“Sense estratègia (objectius i terminis), és difícil determinar els KPI”

Així doncs, un bon pla d’empresa o de màrqueting ha d’incloure si o si, uns terminis per complir els objectius. I és a partir d’aquests que podrem definir i escollir els millors KPI per al nostre projecte.

Escollir què és el que es vol mesurar

Hem de tenir en compte, que depenent del que tinguem al cap que hem de mesurar, s’hauran d’utilitzar uns KPI o uns altres. Perquè no és el mateix mesurar conversions, que fidelització o d’on prové el tràfic orgànic.

És per això que s’ha de tenir en compte en cada cas, quins són els KPI explicatius i quins no per poder escollir aquells més adients per a la teva estratègia. En aquest article no els enumerarem tots, però si fas una petita cerca per internet de ben segur que trobes llistats prou fiables sobre quins KPI són els més importants en funció de la tasca a mesurar.

Així que us animem a treballar i descobrir quins són els KPI més adients per al vostre negoci construir el teu Dashboard per poder prendre decisions i fer un seguiment dels objectius i l’estratègia establerta. Però si pel contràri el que busques és assessorament per poder escollir els KPI’s més rellevants per a la teva empresa, contacta amb Sirius Comunicació i estarem encantats d’ajudar-te.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!